Straatzaken Eindhoven

Wie zijn wij?

Straatzaken Eindhoven

Stichting Straatzaken Eindhoven is in december 2022 opgericht ten behoeve van de Klankbordgroep Dak- en Thuislozen (KDET).

KDET bestaat sinds 2010 en functioneerde onder de vleugels van stichting Ervaring die Staat. Na de transformatie Maatschappelijke Opvang in Eindhoven ontstond de noodzaak om KDET een eigen, onafhankelijke positie te geven van waaruit zij haar stadsbrede taak als belangenbehartiger van alle dak- en thuislozen in het stedelijk gebied Eindhoven kan waarmaken. Deze verzelfstandiging bracht de noodzaak mee van een kleine stichting die als rechtspersoon de zakelijke belangen waarborgt voor KDET, zodat deze haar werkzaamheden zelfstandig voort kan zetten.

Wat is ons doel?

Doelstelling

Het in de ruimste zin van het woord opkomen voor en behartigen van de belangen van alle (ex) dak- en thuislozen in het stedelijk gebied Eindhoven, en voorts al hetgeen hiermee in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting dient met de verwezenlijking van haar doel het algemeen belang.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Van het doel is uitgesloten het doen van uitkeringen aan de oprichter van de stichting of aan hen die deel uitmaken van het bestuur.